Son Dakika! 835 Bin Esnafa müjde! Gelir Vergisi Artık Kaldırıldı! Sigara ve Otomobil Vergi Yetkisi Cumhurbaşkanı'na Verildi!

Son Dakika Vergi Haberi: Küçük esnaflar artık gelir vergisinden muaf! Vergi muafiyeti gerektiren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Verilen teklife göre, basit usülde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden muaf tutulacak. 'Küçük Esnaf' olarak bilinen ve Ülkemizde 835 bine yakın küçük esnaf bulunan mükellef grubunun kazançlarının muaf edilmesi nedeniyle senelik beyanname vermemeleri sağlanacağı açıklandı!

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Son Dakika! 835 Bin Esnafa müjde! Gelir Vergisi Artık Kaldırıldı! Sigara ve Otomobil Vergi Yetkisi Cumhurbaşkanı'na Verildi!
Son Dakika Vergi Haberi: Küçük esnaflar artık gelir vergisinden muaf! Vergi muafiyeti gerektiren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Verilen teklife göre, basit usülde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden muaf tutulacak. "Küçük Esnaf" olarak bilinen ve Ülkemizde 835 bine yakın küçük esnaf bulunan mükellef grubunun kazançlarının muaf edilmesi nedeniyle senelik beyanname vermemeleri sağlanacağı açıklandı!
Mersin haber 33 - Mehmet Sözen

Son Dakika Vergi Haberi: Küçük esnaflar artık gelir vergisinden muaf! Vergi muafiyeti gerektiren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Verilen teklife göre, basit usülde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden muaf tutulacak. "Küçük Esnaf" olarak bilinen ve Ülkemizde 835 bine yakın küçük esnaf bulunan mükellef grubunun kazançlarının muaf edilmesi nedeniyle senelik beyanname vermemeleri sağlanacağı açıklandı!

 

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

KÜÇÜK ESNAFA CAN SUYU


Teklife göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. 835 bin dolayında olan bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle senelik beyanname vermemeleri sağlanacak.

SOSYAL MEDYADAKİ İÇERİK ÜRETİCİLERİ


Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilecek. Buna göre, internet ortamındaki sosyal medya sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon ya da tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu istisnadan faydalanmak için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap tahsil edilmesi gerekecek.

Bankalar, bu çerçevede açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak ve Gelir Vergisi Kanunu'nun "muhtasar beyanname" ve "vergi tevkifatının yatırılması" başlıklı maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Bu tutar üzerinden ayrıca tevkifat yapılmayacak.

Mükelleflerin düzenleme kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç veya iratlarının bulunması, istisnadan faydalanmalarına engel oluşturmayacak.

İstisnaya ilişkin koşulların taşınmadığının tespiti halinde, eksik tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası kesilerek gecikme faiziyle beraber tahsil edilecek.

Cumhurbaşkanı, düzenlemedeki tevkifat oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak sureti ile yeniden tespit etmeye yetkili olacak.

Bu düzenleme, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle elde edilen kazançlara uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA OLACAK


Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Birden fazla takvim senenina sirayet eden inşaat ve onarma işleri üzerinden gelir elde eden mükelleflerin verecekleri senelik gelir vergisi beyannameleri, işlerin ikmal edildiği takvim seneninı takip eden senenin şubat ayının başından 25. Günü akşamına kadar verebilecek. Bu düzenleme, 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Bir takvim senesinde elde edilen gelirler, şubat ayının başından 25. Günü akşamına kadar senelik gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek. Bu madde de 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Basit usulde beyanname verilmesinin madde metninden çıkarılmasına ilişkin hükmü, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, şubat ve haziran aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek. Bu madde, 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Cari vergilendirme dönemi içerisindeki üç, altı ve dokuz aylık periyodlar üçer aylık dönemler itibarıyla geçici vergi dönemleri kabul edilecek. İlgili takvim yılı ya da hesap döneminin son üç aylık dönemi ise geçici vergi dönemi kapsamında sayılmayacak, madde kapsamındaki mükellefler tarafından bu dönem için geçici vergi beyannamesi verilmeyecek. Bu düzenleme, 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.


ELEKTRONİK ORTAMDA VERGİ DAİRESİ KURULABİLCEK


Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi indirimden faydalanma şartı olan "indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki senede haklarında tarhiyat yapılmamış olması" şartı, yapılan tarhiyatların kesinleşmesine bağlı olacak. Söz konusu süre içinde kesinleşen tarhiyatın indirim tutar sınırının yüzde 1'inden az olması halinde da indirimden faydalanma koşulları ihlal edilmemiş sayılacak.

Yapılan tarhiyatın indirimden yararlanıldıktan sonra kesinleşmesi durumunda yararlanılan indirimin mükelleften geri alınmasına ilişkin hüküm, madde metninden çıkarılıyor. Kesinleşmiş tarhiyat bulunmaması kuralı, vergi beyannameleriyle sınırlandırılacak. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle verilmesi gerekli olan senelik gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Elektronik ortamda kurulmuş olan vergi dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulmuş olan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının görev alanına ilişkin işlerde hizmet alımı yolu ile çalıştırılanlar ile hizmet alımı yapılanların ortak ve yöneticileri de öğrendikleri sırlar ve gizli kalması gerekli olan diğer hususlar açısından yasaklara, bu görevlerinden ayrılsalar dahi uymak mecburiyetinde olacak.

 

Yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları ya da defterdarlıklarca direk olarak yurtdışı temsilciliklerine gönderilecek.

3 bin 600 liradan fazla vergi ya da vergi cezasına taalluk ettiği takdirde, ilan yazısı Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi web sitesi üzerinden de duyurulacak. Bu düzenleme, 1 Haziran 2022'de yürürlüğe gireceği duyuruldu.

UZAKTAN İNCELEME


Ticari faaliyetlerin icrasında değişen iş yeri kavramı, vergi incelemesine taraf olan mükelleflerin büyük çoğunluğunun elektronik defter ve belge kullanması, dijital veri depolama olanaklarının çeşitlenmesi, incelemelerin daha çok teknolojik ekipmanlar kullanılarak yapılması, inceleme süreçlerinin dijital ortama taşınması gibi gelişmelerin "uzaktan incelemeyi" olanaklı hale getirdiği gerekçesi ile, teklifle, vergi incelemesinin uzaktan yapılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenleme, 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurumları tarafından Bakanlığa yazılı ya da elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükelleflerce yapılmış bildirim olarak kabul etmeye, bu biçimde kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, gelir unsuru ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket türlerini ayrı ayrı ya da beraber dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Fiziki ortamda tutulan defterlerde bulunan tasdik mecburiyetina benzer şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Ticaret Bakanlığı ile müştereken ya da kendinin belirlemiş olduğu usul, esas ve süreler dahilinde söz konusu defterler için berat alınması ya da defterlerin onaylanması tasdik hükmünde sayılacak. Berat alınması ve onay işlemlerinde belirlenen usul, esas ve sürelere uyulmaması halinde ise defterlerin tasdik ettirilmemiş kabul edilecek.

Mükelleflere kullanma zorunluluğu getirilen belgelerin, öngörülen mecburi bilgileri taşımaması halinde bu belgelerin vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılması uygulaması kapsamına elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekli olan belgeler de dahil edilecek.

Yararlanılması, yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı koşuluna bağlanan muafiyet, istisna, zarar mahsubu ve benzeri konularda, tasdik raporunun gerekli süre içerisinde ibraz edilmemesi durumunda, mükellefe tebliğ edilmek koşulu ile 60 günlük süre verilecek ve bu süre içinde verilmesi halinde tasdik raporu zamanında verilmiş sayılacak.

Vergi Usul Kanunu'na "elektronik defter beratı" ve "elektronik muhasebe fişi" tanımları ekleniyor; mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edilebilme olanağı sağlanıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul gören Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı koşuluna bağlanan muafiyet, istisna, zarar mahsubu ve benzeri konularda, tasdik raporunun ilgili mevzuat ve mezkur maddenin üçüncü fıkrasındaki süre içerisinde ibraz edilmemesi durumunda, mükellefe tebliğ edilmek koşuluyla 60 günlük bir mühlet verilecek, bu süre içinde verilmesi halinde tasdik raporu zamanında verilmiş sayılacak.

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler ile defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler, söz konusu Kanun kapsamındaki belgeleri düzenleme mecburiyeti bulunmayanlara yaptırdıkları işler ya da onlardan satın aldıkları mallar için işi yapana ya da malı satana imzalatacakları gider pusulası düzenlenecek. Vergiden muaf esnaf için düzenlenen gider pusulası, bu kişiler tarafından verilmiş fatura hükmünde olacak. Gider pusulası, malın teslimi ya da hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içerisinde düzenlenecek, bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayılacak.

Kanun teklifiyle bazı durumlarda gider pusulası yerine kabul edilebilecek belgelere ilişkin düzenlemeler de hayata geçiriliyor. Bu kapsamda maddede öngörülen hallerde banka, ödeme kuruluşu ve PTT tarafından düzenlenen belgeler ile Kanun uygulamasında belge düzenleme yükümlülüğü bulunmayan kamu kurumlarının tabi oldukları diğer ilgili mevzuat dahilinde düzenledikleri belgeler gider pusulası yerine kabul edilecek; bu hallerde mükellefler tarafından ayrıca gider pusulası düzenlenmesine gerek kalmayacak. Bu madde, düzenlemenin yayım tarihini takip eden ayın başında yürürlüğe girecek.

VERGİ MAHREMİYETİ HÜKÜMLERİ, YETKİLİ ORTAK, YÖNETİCİ, VE ÇALIŞANLARA DA UYGULANACAK


Düzenlemeyle söz konusu Kanun'a, "elektronik defter beratı" ve "elektronik muhasebe fişi" tanımları ekleniyor. Buna göre, elektronik defter beratı, elektronik ortamda tutulan defterlere ilişkin olarak Gelir idaresi Başkanlığı tarafından belirlenen uygun standartlarda bilgileri içeren ve Gelir idaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış elektronik dosya; elektronik muhasebe fişi ise şekil hükümlerinden bağımsız olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standart ve içeriğe uygun olarak elektronik ortamda düzenlenen, imzalanan, muhafaza ve ibraz edilebilen muhasebe fişine ait elektronik kayıtlar bütünü biçiminde tanımlanıyor.

Teklifle, mükelleflerin defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edilebilmesine imkan sağlanırken, vergi mahremiyetine ilişkin hükümlerin elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, imzalanması, iletilmesi ve saklanması hususlarından herhangi biri için hizmet sunma konusunda yetki verilen mükelleflerin ortak, yönetici ve çalışanları hakkında da uygulanması olanağı getiriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, tutulması ve düzenlenmesi mecburi defter, kayıt ve belgelerin, mikro film, mikro fiş ya da elektronik bilgi ve kayıt araçları ile yapılması ya da bu kayıt ortamlarında saklanmasının beraberinde mikro film, mikro fiş ya da elektronik bilgi ve kayıt araçları ile ibraz edilmesine de izin verilmesi ya da mecburiluk getirilmesi için yetki verilmekte.

MALİYET BEDELİNE DAHİL EDİLECEK GİDERLER


Düzenlemeyle Vergi Usul Kanunu'ndaki iktisadi kıymet değerlerinin değerleme ölçütleri arasına "alış bedeli" de ekleniyor.

İktisadi kıymetlerin değerleme ölçüsü olarak dikkate alınan "maliyet bedeli" tanımına girmesi mecburi olan ve olmayan unsurlar ayrıntılı sayılarak söz konusu Kanun'a derecediliyor. Böylece uygulamada tereddütlere sebep olan, maliyet bedeline mecburi ya da ihtiyari olarak dahil edilmesi öngörülen giderler sayılarak maliyet bedelinin nelerden oluştuğunun açıklığa kavuşturulması amaçlanıyor.

Buna göre, iktisadi kıymetin, iktisap edilmesi ya da değerinin artırılmasıyla direk olarak ilgili gümrük vergileri, gümrük komisyonları, yükleme, boşaltma, nakliye ve montaj giderleri; iktisadi kıymetin iktisap edilmesi ya da değerinin artırılmasıyla direk olarak ilgili resim ve harçlar, noter, tapu, mahkeme, değer tespiti, danışmanlık, komisyon ve ilan giderleri; iktisadi kıymetin finansmanında kullanılacak olan kredilere ait faiz giderleri ve bunlara ilişkin kur farklarının emtiada emtianın stoklara girdiği tarihe kadar, diğer iktisadi kıymetlerde ise iktisadi kıymetin envantere alındığı hesap döneminin sonuna kadar olan kısmı ile söz konusu kredilere ilişkin giderler; iktisadi kıymetin stoklara ya da envantere alındığı tarihe kadarki depolama ve sigorta giderleri ile gayrimenkullerde mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler, maliyet bedeline dahil edilecek.

Gayrimenkullerle direk olarak ilgili olması koşulu ile bunların envantere alındığı hesap dönemi sonuna kadar alınan hibeler maliyet bedelinden indirilecek. Mükelleflere, iktisadi kıymetin (emtia hariç) iktisap edilmesi ya da değerinin artırılmasıyla ilgili özel tüketim vergisi, indirilemeyecek katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile kaynak kullanımını destekleme fonunu, maliyet bedeline dahil edebilme ya da genel giderler arasında gösterebilme serbestliği getiriliyor.

Teklifle, Kanun'a değerleme ölçüsü olarak eklenen "alış bedeli", bir iktisadi kıymetin satın alma bedeli olarak tanımlanıyor. Buna göre, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesiyle ilgili diğer giderler alış bedeline dahil edilmeyecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI DÜZENLEMESİ


Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle "Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme" başlığı düzenleniyor. Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ya da kurumlar vergisi mükellefleri, enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını TL dışında diğer bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç, enflasyon düzeltmesi yapma koşullarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlar üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları, kanun teklifinde belirlenen şartlar doğrultusunda yeniden değerleyebilecek.

Yeniden değerleme yapılacak senenin ekim ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yİ-ÜFE'de meydana gelen ortalama fiyat artış oranı, yeniden değerleme oranı olarak dikkate alınacak. Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler için özel hesap döneminin başladığı takvim senenina ait oran esas alınacak. Geçici vergi dönemleri itibarıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı ise bir önceki senenin Kasım ayından başlamak üzere; 3, 6 ve 9'uncu aylarda bir önceki 3, 6 ve 9 aylık dönemlere göre Yİ-ÜFE'de meydana gelen ortalama fiyat artış oranı esas alınmak sureti ile belirlenecek.

Yeniden değerlemede iktisadi kıymetlerin değerinde meydana gelen değer artışı, yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer artışı detaylı olarak görünecek şekilde bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilecek.

İktisadi kıymetlerini bu fıkra kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutan mükellefler bu kıymetlerini, yeniden değerleme sonrasında bulunan değerleri üzerinden amortismana tabi tutmaya devam edecek.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir biçimde diğer bir hesaba nakledilen ya da işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir ya da kurumlar vergisine tabi tutulacak.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde, bunlara isabet eden pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları aynen amortismanlar gibi muameleye tabi tutulacak.

Her senenin yeniden değerleme oranı fakat o yıla ait değerlemede nazara alınabilecek. Yeniden değerlemenin herhangi bir yıl yapamamasından ya da değerleme oranının düşük uygulanmasından dolayı daha sonraki senelerde geçmiş dönemlere ilişkin yeniden değerleme yapılamayacak.

Hesap dönemi içinde aktife giren iktisadi kıymetler için aktife girdiği hesap döneminde, yeniden değerleme yapılmayacak.

Bu düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

HATALI BASIM YAPAN MATBAACILARA CEZA


Belge basımıyla ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen veya bildirimi eksik, hatalı yapan matbaa işletmecilerine 1400 lira özel usulsüzlük cezası uygulaması yapılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul gören Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile amortismanın süre bakımından uygulanmasına yönelik usullere yenileri ekleniyor.

Dileyen mükellefler, amortisman işlemine, işletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler için bunların kullanıma hazır olduğu tarih boyunca başlayıp ve her bir hesap dönemi için kıymetin aktifte kaldığı süre kadar, gün esasına göre amortisman ayırabilecek.

Sürenin gün olarak hesaplanması için Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yararlı ömür süreleri, 365 ile çarpılacak. Mükellefler, belirlenen yararlı ömürlerden kısa olmamak üzere amortisman süresini, her sene için aynı nispet olmak kaydıyla belirleyebilecek. Bu süre Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen sürenin 2 katını ve 50 yılı aşamayacak. Mükellefler bu tercihlerini, iktisadi kıymetin envantere alındığı geçici vergi dönemi sonu itibarıyla kullanacak. Bu şekilde belirlenen amortisman süresi ve oranı, izleyen dönemlerde değiştirilemeyecek.

Amortisman hesaplanmasına başlandıktan sonra bu hesaplama şeklinden vazgeçilemeyecek.

Teklifle, yapılan protestoya ya da yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlunun ödemediği dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük olan alacaklara ilişkin azami bir tutar belirlenerek, bu konudaki belirsizlik gideriliyor. Protestoya ya da yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş ve 3 000 lirayı aşmayan alacaklar, şüpheli alacak sayılacak. Şüpheli alacak hükümleri, işletme hesabı aslında defter tutan mükellefler açısından da uygulanabilecek.

MEVCUT UYGULAMADAKİ TEREDDÜTLÜ HUSUSLAR GİDERİLİYOR


Teklifle, amortismana tabi malların satılmasında mevcut uygulamadaki tereddütlü hususlar gideriliyor.

Satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi ya da benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı, işin niteliğine göre mecburi bulunmaktadır ya da bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa, satıştan doğan kar, satışın yapıldığı tarihi takip eden üçüncü takvim senesinin sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutulabilecek. Bu süre içinde satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi ya da benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı gerçekleşmezse, geçici hesapta tutulan kar, satışın yapıldığı yılı takip eden üçüncü takvim senesinin kar ve zarar hesabına ilave edilecek.

Yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden bütünüyle ya da kısmen ziyaa uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı ile ziyaa uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yenilenmesi ya da benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı işin niteliğine göre mecburi bulunmaktadır ya da bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa tazminat fazlası, bilanço esasına göre defter tutan mükellef tarafından üçüncü takvim senesinin sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutulabilecek.

Pasifte geçici bir hesapta tutulan tazminat fazlası, finansal kiralama yöntemi ile edinilenler de dahil olmak üzere, iktisap edilen bir ya da birden çok kıymetin ayrılacak amortismanlarına mahsup edilecek. Bu mahsup bittikten sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunacak.

VERGİ ZİYAI CEZASI YÜZDE 50 ORANINDA ARTIRILARAK UYGULANACAK


Vergi ziyaına sebebiyet vermekten ya da usulsüzlükten ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, vergi ziyaı cezasında; cezanın kesinleştiği tarihi izleyen günden bu yana 5. senenin isabet ettiği takvim seneninın sonuna kadar, usulsüzlükte cezanın; kesinleştiği tarihi izleyen günden bu yana 2. senenin isabet ettiği takvim seneninın sonuna kadar tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde 50, usulsüzlük cezası yüzde 25 oranında artırılarak uygulaması yapılacak. Artırım tutarı kesinleşen cezadan, kesinleşen birden çok ceza olması halinde tutar itibarıyla en yükseğinden fazla olamayacak.

Kağıt ortamında yapılan, tutulan kayıt ve defterlere yönelik olarak kayıt nizamına ilişkin hükümlere uyulmaması durumunda kesilecek cezalar ile elektronik kayıt ve defter uygulamalarındaki kayıt nizamına uyulmaması fiillerine uygulaması yapılacak cezaların aynı mahiyette olması ve bu fiillere karşılık olarak birinci derece usulsüzlük cezası kesilmesi temin edilerek uygulamada yaşanan tereddütler giderilecek.


ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI


Teklifle gider pusulasının hiç düzenlenmemiş sayıldığı durumlara bağlı şekilde özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi temin edilecek.

Tasdik kapsamına alınan konulara ilişkin ibraz edilmesi gerekli olan yeminli mali müşavir tasdik raporunun, belirlenen sürede ibraz yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellef adına özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Belge basımıyla ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen veya bildirimi eksik ya da hatalı yapan matbaa işletmecilerine 1400 lira özel usulsüzlük cezası verilecek.

Özel usulsüzlük cezası, bildirimin belirlenen sürenin sonundan başlayarak otuz gün içinde yapılması veya eksik ya da hatalı yapılan bildirimin aynı süre içinde tamamlanması, düzeltilmesi durumunda yarı oranında uygulaması yapılacak.

Yeminli mali müşavir tasdik raporunun belirtilen sürede ibraz edilmemesi durumunda, tasdik raporu ibraz koşulu getirilen mükellef adına 50 bin TL'den az ve 500 bin liradan fazla olmamak üzere, yararlanılması tasdik raporunun ibrazı koşuluna bağlanan tutarın yüzde 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecek.

HARÇ VE KKDF VERGİSİ İSTİSNASI SÜREKLİ HALE GETİRİLECEK


Varlık yönetim firmalarına, kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen 5 yıl süresince uygulanmakta olan damga vergisi, harç ve KKDF istisnası devamlı hale getirilecek. Bu firmalara tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul gören Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile ihtilafların azaltılması ve vergisel süreçlerde etkinliğin artırılması için 5 bin TL'yi aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin uzlaşma talep edilebilmesi ve bu tutarı aşmayan usulsüzlük cezaları içinse Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen indirim oranının yüzde 50 artırımlı olarak uygulanması sağlanıyor.

Mükellefler, usulüne uygun yürürlüğe konulmuş bir çifte vergilendirmeyi engelleme anlaşması hükümlerine aykırı olarak vergilendirildiği ya da bu biçimde vergilendirileceğine ilişkin güçlü emareler bulunduğu iddiasıyla anlaşmanın "karşılıklı anlaşma usulü" hükümlerine göre Gelir İdaresi Başkanlığına başvurabilecek. Çifte vergilendirmeyi engelleme anlaşması hükümlerine bağlı şekilde bu müracaat, anlaşmaya taraf diğer akit devlet yetkili makamları aracılığı ile da yapılabilecek.

Karşılıklı anlaşma usulüne göre müracaat, müracaat kapsamındaki tarh ve tebliğ edilen vergi ve cezalar ile ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergiye ilişkin dava açma süresini durduracak. Yapılan müracaatya konu talebin reddi ya da diğer akit devletin yetkili makamı ile anlaşmaya varılamaması durumunda, bu durum bir yazıyla mükellefe tebliğ edilecek. Mükellef, yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren kalan dava açma süresi içerisinde vergi mahkemesi nezdinde dava açabilecek. Dava açma süresi, 15 günden az kalmışsa bu süre yazının tebliği tarihi itibariyle 15 gün olarak uzayacak.

Teklifle karşılıklı anlaşma usulü müracaatsunun neticelendirilmesine ilişkin düzenleme getiriliyor. Buna göre, müracaatnun Gelir İdaresi Başkanlığı ile diğer akit devletin yetkili makamı arasında anlaşmaya varılarak sonuçlandırılması halinde durum mükellefe bir yazı ile tebliğ edilecek. Yazının tebliğ tarihi itibariyle otuz gün içinde mükellefin varılan anlaşmayı kabul edip etmediğini, Gelir İdaresi Başkanlığına bildirecek. Mükellef bu süre içinde bildirimde bulunmadığı takdirde, varılan anlaşmayı kabul etmemiş sayılacak. Anlaşma neticesinin kabul edilmemesi ya da kabul edilmemiş sayılması durumunda, otuz günlük sürenin bitiminden itibaren dava açma süresi yeniden işlemeye başlayacak ve vergi mahkemesi nezdinde dava açılabilecek. Dava açma süresi, 15 günden az kalmış ise bu süre 15 gün olarak uzatılacak.

Karşılıklı anlaşmanın vaki olduğu durumda üstünde anlaşılan hususlar ve anlaşma uyarınca düzeltilen vergi ve cezalar hakkında dava açılamayacak ve hiçbir mercie şikayette bulunulamayacak. Söz konusu vergi ve cezalar, düzeltme işleminin mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde ödenecek. Düzeltme işlemine konu verginin tamamı ile cezaların yarısının bu süre zarfında ödenmesi halinde, cezanın yarısı indirilecek.

MÜKELLEFLERİN UZLAŞMA TALEBİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER


Kanun teklifi, müracaat öncesi açılan davalar ve uzlaşma isteğine ilişkin düzenlemeler de içeriyor.

Mükellef, yapmış olduğu müracaatdan önce dava açmışsa dava, karşılıklı anlaşma usulü müracaatsu sonuca bağlanmadan vergi mahkemelerince incelenmeyecek. Dava herhangi bir nedenle incelenir ve karara bağlanırsa karşılıklı anlaşma müracaatsuna ilişkin sonuç dikkate alınacak. Anlaşma sonucu, idare tarafından yargı mercilerine bildirilecek. Karşılıklı anlaşmanın vaki olmaması halinde, durdurulmuş olan davanın görülmesine, vergi mahkemesinde devam edilecek.

Uzlaşma talebinde bulunmuşsa uzlaşma, karşılıklı anlaşma usulü müracaatsunun sonuca bağlanmasına kadar ertelenecek. Mükellef, anlaşmanın sonucunu beklemeksizin uzlaşma hakkını kullanmayı talep ettiği takdirde müracaatsundan vazgeçmiş sayılacak ve uzlaşmanın vaki olduğu durumda, diğer akit devlete yönelik düzeltme talebi hariç, tekrar karşılıklı anlaşma usulü müracaatsunda bulunamayacak.

Karşılıklı anlaşma sonucuna göre, Türkiye'de düzeltme yapılmasının gerekmesi halinde, anlaşma sonucu, yasanın zamanaşımı hükümlerine bakılmaksızın uygulaması yapılacak. Anlaşma neticesinin uygulanması için çifte vergilendirmeyi engelleme anlaşmasında bir süre öngörülmüş ise bu süre ile alakalı hükümler saklı kalacak.

Mükellef, karşılıklı anlaşmanın sonucunu kabul ettiği durumlar hariç olmak üzere, sürecin herhangi bir aşamasında müracaatsunu geri çekebilecek, bu durumda duran zamanaşımı kaldığı yerden işlemeye devam edecek. Mükellefin, müracaatsunu geri çektiği durumda, yasanın diğer hükümleri kapsamındaki müracaat hakları saklı kalacak. Karşılıklı anlaşma usulüne müracaatlması, tahakkuk eden vergi ve cezaların tahsilatını durdurmayacak.

Bu düzenlemeler, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yapılacak müracaatlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Mükelleflerin istemeleri halinde, ilk defa yeniden değerleme yapacakları hesap döneminden önceki hesap döneminin sonu itibarıyla bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilmelerine imkan sağlanacak. Bu madde, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI


Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, (YİKOB), Damga Vergisi Kanunu uygulamasında resmi daire kapsamına alınacak.

Damga Vergisi Kanunu'nda "Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünde yapılan düzenlemelerle, teminatlı sermaye piyasası araçlarının ihracında işlem maliyetlerinin azaltılması sağlanıyor. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında teminat yöneticisinin taraf oldukları dahil olmak üzere, sermaye piyasası araçlarının ihracına konu teminatlara ilişkin düzenlenen makbuz ve kağıtlara damga vergisi istisnası yapılacak.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yazılı genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idarelerine, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, belediyelere ve köylere yapılacak bağışlara ilişkin olarak, ilgili idare ile bağışlayanlar arasında düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası sağlanacak.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edilecek. Bu madde, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle düzenlemenin yayımı tarihinde uygulaması yapılacak.

Sağlığa zararlı tütün mamulleriyle mücadelede etkinliğin artırılması ile otomotiv alanında meydana gelebilecek fiyat dalgalanmalarına uygun vergilemenin sağlanabilmesi, günün sosyal, ekonomik ve mali gereksinimlerine göre hızlı ve esnek karar alınabilmesi için Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Cumhurbaşkanına tanınan yetki değiştiriliyor. Kanunda yer verilen II sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırları 3 katına, III sayılı liste B cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi 3 katına kadar çıkarılabilecek.

ATV VE UTV'YE AYNI ORANDA VERGİLENDİRME


Fiziksel ve teknik özelliklerine göre gümrük tarife cetvelinin farklı pozisyonlarında yer alan ATV (All Terrain Vehicle/her çeşit arazide kullanılacak olan araç) ve UTV (Utility Task Vehicle/çok amaçlı hizmet aracı) isimli araç tiplerinin aynı oranda vergilendirmeleri sağlanacak.

Ayrıca motor silindir hacmine ve özel tüketim vergisi matrahına göre farklı oranlarda vergilendirilen motorlu karavanlarda vergilendirmeye esas tek bir oran belirleniyor.

Bankacılık Kanunu'nda yapılan düzenleme ile varlık yönetim firmalarına kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen 5 yıl süresince uygulanmakta olan damga vergisi, harç ve KKDF istisnası devamlı hale getirilecek, söz konusu firmalara tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak. Bu madde, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK


Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi müessesesiyle şirketlerin sermaye yapısı güçlendirilerek, özkaynakla finansman teşvik ediliyor. Düzenlemeyle, Türkiye'de yabancı sermaye, yurt dışından kaynak girişinin artırılması hedefleniyor. Buna göre, nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için oran yüzde 75 olarak uygulaması yapılacak.

Kurumlar Vergisi beyan sürelerinde düzenlemeye gidilen teklifle, Kurumlar Vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen üçüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecek.

Bu iki düzenleme, 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yatırım teşvik belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın yüzde 10'luk kısmı, Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesi gerekli olan ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, ÖTV ve KDV hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek sureti ile kullanılabilecek. Bu madde, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yapılacak yatırım harcamalarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

İHDAS


Teklife ihdas edilen maddeyle 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023'e ertelendi.

Maddenin görüşmeleri sırasında söz alan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, konaklama vergisinin sektöre zarar vereceğini savunarak, "Bu verginin ertelenmesi değil tümden kaldırılması taraftarıyım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, salgının olumsuz etkileri sebebiyle konaklama vergisinin yürürlük tarihinin ertelendiğini belirtti.

TBMM'de kabul gören Vergi Usul Kanunu ile Cumhurbaşkanı'na sigaradan alınan asgari maktu vergi ile otomobillerden alınan özel tüketim vergisini artırma yetkisi verildi. Buna göre Cumhurbaşkanı söz konusu vergileri üç katına kadar artırmaya yetkili olacak. Öte yandan aynı vergileri sıfıra kadar indirme yetkisi de devam edecek.
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulunda, kabul edilerek yasalaştı.

Yeni kanunla, insan sağlığına zararlı tütün mamulleriyle mücadelede etkinliğin artırılması ile otomotiv alanında meydana gelebilecek fiyat dalgalanmalarına uygun vergilemenin sağlanabilmesi, günün sosyal, ekonomik ve mali gereksinimlerine göre hızlı ve esnek karar alınabilmesi için Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Cumhurbaşkanı'na tanınan yetki değiştirildi.

CUMHURBAŞKANI OTOMOBİL VE SİGARA VERGİSİNİ 3 KAT ARTIRABİLECEK


Kanunda yer verilen II sayılı listedeki yani otomobil gibi mallar için belirlenen oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırları 3 katına ve III sayılı liste B cetvelindeki mallar yani sigara için asgari maktu vergi 3 katına kadar çıkarılabilecek.

SIFIRA İNDİRME YETKİSİ DE DEVAM EDECEK


Cumhurbaşkanı'nın mevcut yetkilerine göre söz konusu kalemlerde vergiyi bir katına kadar artırma yetkisi bulunuyordu. Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın söz konusu vergileri sıfıra kadar indirme yetkisi de devam edecek.

II SAYILI LİSTENİN KAPSAMI


Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede, yarı römorklar için çekiciler, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, özel amaçlı motorlu taşıtlar, motosiklet, helikopter, uçak, gemi, yat, eğlence ve spor tekneleri gibi taşıtlar yer almakta.

III SAYILI B CETVELİNİN KAPSAMI


Tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, tütün içeren sigaralar ve makaron gibi ürünler III sayılı listenin B cetvelinde yer almakta.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN